Детско и младежко правосъдие, корекционно-възпитателни институции ВУИ и СПИ

Стенограма от кръгла маса: Системата за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и правата на децата, настанени в корекционно-възпитателни институции (СПИ и ВУИ), 2008 г.

Доклад-оценка на състоянието и перспективите пред детските институции в България и на напредъка в изпълнение на правителствените ангажименти по Конвенцията за закрила на детето на ООН, ноември 2006 г.

Правата на човека в българските затворени институции, септември 2006 г., (англ.)

В името на институцията: Поправителните училища в България, юли 2005 г.

Доклад от посещението на МХФ в затворените институции в България, април 2005 г. (англ.)

Система на правосъдие по отношение на деца в конфликт със закона в Нидерландия, август 2002 г.

Алтернативни подходи при осъществяване на правосъдието по отношение на ненавършили пълнолетие деца, април 2002 г.

Достъпът до защита в системата на наказателно правосъдие в България,април 2002 г.

ВУИ и СПИ в България, 2001 г.

Процедура по настаняване във ВУИ и СПИ и правото на свобода и справедлив процес, 2001 г.

Социално-педагогически интернати и възпиталени училища-интернати, юни 2001 г.*

Книгата е първата от серията публикации, с които БХК прави подробен обзор на положението на децата в институциите. Включва обзор на ВУИ и СПИ (настаняване и материални условия, хранене и медицинско обслужване, образование, корекционно-възпитателна дейност и надзор, дисциплина, наказания и защита на човешките права), както и анализ на процедурата за настаняване във ВУИ и СПИ и правото на свобода и справедлив процес, както и доклади на изследователи на БХК за всяко едно от 32-те заведения, предмет на изследването. 

Трудово-възпитателните училища и правата на малолетните и непълнолетните в България, май 1996 г. (англ.)