Моят адвокат и моите права

В цяла Европа има деца, които влизат в конфликт със закона, но тъй като те не са възрастни, се ползват от определени права, произтичащи от техните нужди, по време на цялото производство. Ето защо е изключително важно европейските държави да създадат системи за детско правосъдие, които отговарят на нуждите на децата.

В много държави обаче достъпът на децата до адвокат от самото започване на производството не е гарантирано. Причините за това са липса на информираност, липса на адвокати, специалисти в сферата, както и неясни процедури.

Добрият адвокат играе важна роля в мерките, наложени на детето от съдията, а също така и в способността му да се реинтегрира и реабилитира след приключване на производството.

Докладът „Ролята на младежкия адвокат в съдебната система за непълнолетни в България“ анализира полицейското задържане на деца, за които се предполага, че са извършили престъпление, като най-уязвимата фаза на наказателното производство. Като най-сериозен проблем в него са откроени множеството твърдения за физическо насилие срещу деца при полицейско задържане. Обръща се внимание и на достъпа до задължителна адвокатска помощ в случаите, когато децата са официално обвинени. Като се има предвид, че броят на адвокатите, и по-специално адвокатите ex officio, които всъщност оказват помощ на деца и възрастни, докато са в полицейски арест, е много малък, децата нямат ефективен достъп до адвокат, когато са задържани от полицията при подозрение за извършено престъпление.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА [на английски]