Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”

Оригиналният текст е достъпен електронно тук.

Основната цел на стратегията е гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности. Конкретните подцели са:

1) нормативно регламентиране, финансово обезпечаване и кадрово осигуряване на широк спектър от услуги за деца и семейства в общността, стъпвайки на добрите практики и привличайки иновативни подходи;

2) повишаване капацитета в системата за закрила на детето чрез ясно очертаване и ефективно разпределение на правомощията и отговорностите на органите за закрила на детето, доставчиците на услуги и осигуряване на адекватен професионален капацитет за ефективното функциониране на системата;

3) закриване на 137 институции за деца в рамките на 15 години считано от приемането на документа;

4) недопускане настаняването и отглеждането на деца от 0 до 3 години в резидентна грижа от всякакъв тип след приключване на реформата.

Визия

„Визия за деинституционализация на децата в Република България” в PDF версия.

План за действие

Планът за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” е приета с Протикол № 42.22 от заседанието на Министерския съвет на 24 ноември 2010 г.

Мониторингов доклад

Мониторинговият доклад за изпълнението на Плана за действие по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” за периода ноември 2010 г. - юни 2011 г. е приет с Протокол № 40.26 от заседанието на Министерския съвет на 26 октомври 2011 г.

Втори мониторингов доклад

Вторият мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” за периода юни 2011 – юни 2012 г. е приет с Протокол № 34.30 от заседанието на Министерския съвет на 12 септември 2012 г.

Трети мониторингов доклад

Третият мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” за периода юли 2012 – юни 2013 г. е приет с Протокол № 51.19 от заседанието на Министерския съвет на 18 декември 2013 г.

Сподели тази страница