Младежко правосъдие

Проектът „Деца, лишени от свобода в Централна и Източна Европа: между наследството и реформата” е подкрепен от общата програма „Основни права и правосъдие“ на Генералната дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия. Проектът е с продължителност две години (2013-2014 г.), като в него участват неправителствени организации от България, Унгария, Румъния и Полша. Водеща организация, отговорна за осъществяването на цялостния проект, е БХК.

Основните цели на проекта са ускоряването на реформи в законодателството, както събирането и обменът на данни, които да помогнат на европейските институции и властите на държавите-членки да разберат начина на прилагане на международните стандарти, свързани с настаняването на деца в този вид институции. Идеята е екипът от изследователи на БХК да проследи дали същестува ефективен административен контрол, възможност за подаване на жалби, достъп до съд и адекватна правна защита. Наред с всичко това, се осъществява и мониторинг на самите условия в институциите.

До момента изследователите на БХК са посетили всички седем възпитателни училища интерната (ВУИ) и социално-педагогически интерната (СПИ) в България. В рамките на проекта бяха посетени и поправителните домове, домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, следствените арести, районните полицейски управления, граничните полицейски управлениея и специалните домове за временно настаняване на чужденци.

Все още не се предприемат никакви дейстия по отношение на започналата реформа в младежкото правосъдие, нито има адекватна визия как да се случи тя на практика. В Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието на детето е заложена отмяната на Закона за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН) от 1958 г., но дори приетата по-късно Пътна карта за изпълнението на Концепцията не дава ясна представа как тази система ще бъде заменена с нерепресивна такава.

Всички книги и доклади на БХК по темата за детско и младежко правосъдие, корекционно-възпитателни институции и ВУИ и СПИ ще откриете тук.

Гледайте и поредицата видеоматериали, посветени на институциите ВУИ и СПИ „Между закрилата и наказанието“.