Декларация Свят, подходящ за деца +5

Оригиналният текст е достъпен електронно тук.

Можете да изтеглите текста на български като PDF файл от тук.

Ню Йорк, 13 декември 2007 — По време на закриването на специалната сесия на Свят, подходящ за деца +5 в Ню Йорк, повече от 140 правителствени делегации приеха нова декларация за децата. „Радвам се, че тази среща на високо ниво е първа по рода си”, каза заместник-изпълнителният директор на УНИЦЕФ Къл Готам. „Тази кратка, но силна декларация призовава към спешно постигане на обща визия за гарантиране на благосъстоянието на всички деца”.

Общото събрание приема следната декларация:

Декларация от възпоменателната пленарна сесия на високо ниво, посветена на резултатите от специалната сесия за децата.
  1. Ние, представителите на държавите, присъстващи на възпоменателната пленарна среща на Общото събрание, сме обнадеждени от прогреса, достигнат от 2002 г. в създаването на свят, подходящ за деца. По-малко деца под 5 годишна възраст умират всяка година. Повече деца от всякога посещават училище. Повече еднакви образователни възможности са предоставени на момичета и момчета. Повече лекарства са достъпни за децата, включително за тези, заразени с ХИВ/СПИН. Съществуват повече закони, политики и планове за закрила на децата от насилие, злоупотреба и експлоатация. Нашите настоящи и бъдещи действия трябва да надграждат тези постигнати успехи.
  2. Въпреки това, съществуват още много предизвикателства. Премахването на бедността е най-голямото световно предизвикателство, тъй като бедността поставя пречки пред посрещането на нуждите, спазване и пропагандиране правата на всички деца по света. Въпреки окуражаващите постижения, броят на децата, умиращи преди петия си рожден ден, продължава да бъде неприемливо висок. Недохранването, пандемиите, включително ХИВ/СПИН, както и маларията, туберкулозата и други предотвратими заболявания продължават да бъдат пречка за здравословния живот на милиони деца. Липсата на достъп до образование продължава да бъде значима пречка пред тяхното развитие. Голям брой деца все още са подложени на насилие, експлоатация и злоупотреба, както и на неравенство и дискриминация, най-вече спрямо момичетата. Ние ще работим за прекъсване на цикъла на бедност, достигане на международно съгласувани цели на развитието, включително Целите за развитие на хилядолетието, създаването на околна среда, която допринася за благосъстоянието на децата и за реализирането на правата на детето.
  3. Ние потвърждаваме нашия ангажимент за пълно прилагане на Декларацията и Плана за действие, съдържащи се в заключителния документ на 27-та специална сесия на Общото събрание за децата, наречен „Свят, подходящ за деца“, като признаваме, че тяхното прилагане и изпълнение на задълженията спрямо Конвенцията за правата на детето и Факултативните протоколи към нея и други международни инструменти взаимно се допълват в спазването на правата и насърчаване на благосъстоянието на децата. Във всички наши действия ще се ръководим от най-добрия интерес на детето.
  4. По-добър, междусекторен отговор на правителствата, подобрена международна координация и по-широки и целенасочени партньорства, включително с медиите и частния сектор и глобални, регионални и национални инициативи са необходими за достигането на целите на специалната сесия за децата. Ние потвърждаваме отново нашата решимост да преследваме съгласуваните глобални цели и действия за мобилизиране на ресурсите за децата в съответствие със „Свят, подходящ за деца“.
  5. Като приветстваме мненията и гласовете на децата, включително младежите, чути по време на възпоменателната пленарна среща, ние ще се стремим да засилим тяхното участие при вземането на решения, които ги засягат, в съответствие с възрастта и зрелостта.
  6. Ние подновяваме нашата политическа воля за засилване на нашите усилия за създаване на свят, подходящ за деца. Ние сме убедени, че нашите колективни стремежи ще бъдат реализирани ако всички отговорни лица, включително гражданското общество, са обединени в името на децата. Всички наши политики и програми трябва да пропагандират споделената отговорност на родители, семейства, настойници и други лица, предоставящи грижи и на обществото като цяло, имайки предвид, че детето трябва да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Като отдаваме приоритет на правата на децата, тяхното оцеляване, закрила и развитие, ние работим за най-добрия интерес на човечеството. Солидарно и по спешност ще преследваме нашата обща визия за гарантиране на благосъстоянието на всички деца във всички общества.

Сподели тази страница