Ангажимент от Сараево (2004)

Оригиналният текст е достъпен електронно тук и тук.

Можете да изтеглите текста на български като PDF файл от тук.

Документ, приет на Втора междуправителствена Конференция „Да направим Европа и Централна Азия подходящи за деца”, Сараево, 13-15 май 2004.

15 май 2004

Като подчертаваме задълженията, поети от европейските и централно-азиатските страни, с ратифицирането на Конвенцията за правата на детето, както и двата Факултативни протокола към тази Конвенция и като акцентираме върху нуждата за ускоряване на приложението на тези правни инструменти,

Като наблягаме върху необходимостта европейските и централно-азиатските страни, които все още не са подписали и ратифицирали двата Факултативни протокола към Конвенцията за правата на детето, да направят това спешно,

Като припомняме Берлинския Ангажимент, приет на Първата междуправителствена конференция за децата в Европа и Централна Азия, проведена в Берлин през май 2001, по време на която страните-членки се ангажираха да създадат Европа и Централна Азия „подходящи за деца“,

Като отбелязваме, че Берлинската конференция привлече определено внимание към специфичната отговорност на региона да подкрепи участието на децата, призовавайки за промяна в нагласите за постигане на такова развитие,

Като припомняме оценката на ситуацията в региона, направена на Берлинската конференция и по-конкретно, че:

  • Въпреки контрастните тенденции, предизвикателствата пред децата в региона на Европа и Централна Азия са все по-често общи,
  • Детската бедност в двете части на Европа и Централна Азия е една от основните пречки пред изпълнението на детските права,
  • Дискриминацията и изключването остават реалност за много деца в региона,
  • Въпреки правната закрила в много страни, насилието, злоупотребата и експлоатацията продължават да засягат децата в региона,

Като изцяло подкрепяме Специалната сесия на ОС на ООН за децата в Ню Йорк през май 2002, където държавите се ангажираха с целите на Свят, подходящ за деца и идентифицираха следните мерки за последващи действия:

  • Укрепване на националните действия в полза на децата с набор от специфични, обозрими и измерими цели и задачи, имайки предвид правата на децата, съдържащи се в Конвенцията по правата на детето;
  • Установяване на необходимата координация и осигуряване на ресурси за тези цели;
  • Редовен мониторинг и преглед на прогреса на национално ниво за решаване на проблемите и ускоряване на действията;
  • Подчертаване на възможността за партньорства със актьорите на гражданското общество, които имат уникална роля и принос в прогресирането на детските права;

Загрижени за обстоятелствата, водещи до нарастваща уязвимост на децата и заплашващи техните права и сигурност, и като насърчаваме държавите в региона да предприемат необходимите мерки за спиране на всички форми на насилие, злоупотреба и експлоатация на деца, включително трафик,

Ние, участниците на Втората Междуправителствена Конференция „Да направим Европа и Централна Азия подходящи за деца” ( Сараево 13-15 май 2004), като приветстваме прогреса, постигнат през последните три години

1. Ясно препотвърждаваме нашите ангажименти, съдържащи се в Берлинския Ангажимент от 18 май 2001 и заключителния документ от Специалната сесия на ОС на ООН за децата на 10 май 2002 и се ангажираме в частност да:

a. Осигурим предимство при приемането на националните планове за действие до май 2005 и да предприемем конкретни стъпки към изпълнението на техните цели, осигурявайки мониторинг и оценка на тези Планове, с участието на децата;

b. Да предприемем мерки за създаване и укрепване на структури и механизми за прилагането на детските права, включително, където е подходящо, независими институции по правата на детето;

c. Да увеличим значително инвестирането в и за децата, пренасочвайки ресурси към намаляване на детската бедност, приоритизиране на социалното равенство и изграждане на физически и социален капитал за децата;

d. Да наблюдаваме прогреса към превръщането на Европа и Централна Азия в „подходящи за децата“, като принос в националната политика като основа за доклада до Общото събрание на ООН през 2007 от Генералния Секретар на ООН;

e. Да утвърдим използването на механизмите на международното сътрудничество за закрила на децата за преминаване през граници и където е възможно да предотвратим такива придвижвания, които не са в най-добрия интерес на детето и да осигурим пълна закрила за децата, намерени извън граница, включително подкрепа и реинтеграция в случаи на завръщане;

f. Да предприемем конкретни действия за осигуряване на задължително, безплатно и с добро качество обучение и, обръщане на внимание на социалното изключване в образователните системи ,справяне със социалното изключване в образователните системи, както за да подобрим качеството на образование в училищата, така и да предприемем решителни действия за справяне с изключването, протичащо извън училище, с особено внимание към положението на децата с увреждания, децата от малцинствата и напускащите училище;

g. Да инициираме и подкрепяме действия, насочени към осигуряване на държавната отговорност за закрила на децата от всички форми на насилие, включително насилие като резултат от конфликт, домашно насилие, в медиите и други технологии, чрез приемане на подходящо законодателство, образователни и информационни кампании, осигуряване на поверителни услуги за закрила на детето и укрепване на механизмите за наблюдение и отчет;

h. Да допринасяме активно към задълбоченото изследване на Генералния секретар на ООН по въпроса за насилието над деца на национално и регионално ниво;

i. Да насърчаваме местните власти и общности да правят техните градове „приятелски за децата” по отношение на инфраструктурата, достъпа до услуги и вземането на решения, сигурни условия на живот и включване на децата във взимането на решения;

j. Да създадем пространство, процеси и структури за подпомагане участието на децата и младите хора във всички области, важни за техния живот;

2. Решаваме да продължим работата си за постигането на тези цели в Европа и Централна Азия, както и в рамките на ООН, в сътрудничество с гражданското общество, децата, медиите, ООН и други партньори в развитието;

3. Решаваме по-нататък систематично да правим преглед на прогреса, постигнат в достигането на тези цели, и да докладваме прогреса, както се изисква, пред Генералния Секретар на ООН;

Ние отново се ангажираме с тази задача, защото свят, подходящ за деца, е свят, подходящ за всички.

Сподели тази страница