Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето 2012-2015 г.

Оригиналният текст е достъпен електронно тук.

Можете да изтеглите текста на български като PDF файл от тук.

Кратко резюме на документа 

Хоризонталната програма на Съвета на Европа „Да изградим Европа за и с децата” започна през 2006 г. в отговор на мандат, предоставен в резултат на Третата среща на върха на държавните и правителствени ръководители от Съвета на Европа (Варшава, 2005 г.).

Стратегията за правата на детето 2012-2015 г. предлага визия за ролята на Съвета на Европа и действия в тази област, имайки предвид достигнатия напредък през последните два политически цикъла (последният от които наречен Стокхолмската стратегия), нуждите на правителствата и предизвикателствата, определени от международната общност.

Стратегията е резултат от широки консултации с правителства, парламентаристи, ключови международни организации и представители на гражданското общество. Тя се основава също и на анализ на проучвания и консултации с деца. За да изпълни ролята си на катализатор за осъществяването на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на децата в Европа, първостепенната цел за периода 2012-2015 г. на програмата ”Да изградим Европа за и с децата” ще бъде постигането на ефективно прилагане на съществуващите стандарти за правата на децата.

За тази цел програмата ще осигури политически насоки и подкрепа на държавите-членки при прилагането на стандартите на Обединените нации и Съвета на Европа, ще насърчава цялостен и интегриран подход за правата на децата и ще идентифицира мерки за справяне със старите и новите предизвикателства в тази област.

Програмата ще се фокусира върху четири стратегически цели:

  1. насърчаване на услуги и системи, съобразени с интересите на детето;
  2. премахване на всички форми на насилие върху децата;
  3. гарантиране правата на децата в уязвимо положение;
  4. насърчаване на участието на деца.

Програмата ще продължи да мобилизира и координира участието на всички органи и институции на Съвета на Европа, като включва правата на децата в контролните си органи и механизмите за човешките права, както и във всички свои политически области и дейности. Освен това програмата ще координира и укрепва партньорствата с други международни организации, професионални мрежи и гражданското общество като цяло.

Към пълния текст

За да прочетете пълния текст на стратегията на български език като PDF файл кликнете на бутона в дясно.

Сподели тази страница