Деинституционализация (ДМСГД и ДДЛРГ)

 Домове за медико-социални грижи за деца — ДМСГД 

БХК извършва мониторинг на домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) от 2000 г. След временно преустановяване на мониторинговата дейност, през 2013 г. организацията поднови посещенията на тези места с фокус върху процесите на деинституционализация. Изследователи извършиха мониторинг на 20 от общо 29 ДМСГД в страната (с настанени в тях 1 332 деца на възраст от 0 до 18 г.). Те осъществиха и ад хок посещения в два други типа детски институции – домове за деца с умствени затруднения (ДДУИ), домове за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), както и в няколко центъра за настаняване от семеен тип, за да се запознаят с условията в новите алтернативи.

Това, което изследователите на БХК установиха при мониторинга на ДМСГД през изминалата година, са липса на холистичен подход, на разнообразна социализационна работа с децата и на адекватна човешка грижа. Експертите констатираха значително изоставане в развитието на деца с увреждания, най-вече поради лошо провеждана рехабилитация. Повечето от децата с тежки увреждания, настанени в дом от кърмаческа възраст, са със ставни контрактури и мускулна хипотрофия и прекарват 24 часа от деня в леглата. Индивидуалните планове за грижа са разработени стереотипно и се изпълняват без координация от специалистите в тези институции. В един от домовете изследователите станаха свидетели на опасни методи на хранене – в легнало положение с биберон, което може да доведе до задушаване поради задавяне.

В края на септември 2014 г. БХК представи плода на двугодишния труд на мултидисциплинарен екип „Метаморфозата ДМСГД – проблем или потенциал“. Докладът от наблюденията в ДМСГД посочва, че четири години след старта на процеса по деинституционализация в България входът на домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) от 0 до 3 години продължава да бъде широко отворен.  Децата с увреждания продължават да са най-уязвимата група, за които има сериозен риск от институционализация, а притокът деца идва основно от родилните отделения. Причините за продължаващото настаняване насочват към най-слабото място на деинституционализацията, а именно дефицита на ранна интервенция и превенция на изоставянето. Това е вторият тематичен доклад на БХК по тази тема. Каква е била ситуацията на децата между 0 и 3 годишна възраст, живеещи в ДМСГД през 2001 г. прочетете в книгата ни тук.

 Домове за деца лишени от родителски грижи — ДДЛРГ 

До колко и как тези домове успяват да изпълнят своята задача и какви са условията за отглеждане и възпитание на децата бяха въпросите, които БХК си постави, стартирайки проекта „Деца в институциите”, започнал в края на 1999 г. Домовете от тази група се оказаха с най-висок стандарт на грижа и възпитание в сравнение с домовете за деца с умствено или физическо затруднение или със СПИ и ВУИ. Въпреки това обаче бяха регистрирани сериозни проблеми в някои от тях като например недостатъчно или нередовно финансиране, остаряла материална база, недостиг и крайно ниско заплащане на персонала, затруднено или липсващо медицинско обслужване, еднообразна храна, оскъдни средства за провеждане на учебния процес. Всички тези проблеми присъстваха малко или много във всички домове. Прочетете повече в книгите ни по темата, достъпни тук.

Все пак се появи надежда с влизането в сила на Закона за закрила на детето през 2000 г., който въведе една успешна формула за отглеждане и възпитание на деца, лишени временно или постоянно от родителска грижа, а именно — приемното семейство. Тази форма беше крайно наложителна, особено в контекста на направените от БХК констатации във връзка с грижата, която държавните институции осигуряват на децата и най-вече с нейната липса.

Според последните данни на ДАЗД в края на 2012 г. в България съществуват под 70 ДДЛРГ, в които живеят 1892 деца и се върви, макар и с прекалено бавни темпове, към тяхната деинституционализация, целяща създаване на най-добри условия за развитие на децата и реализиране на техния пълен потенциал.

В рамките на проекта „Деца, лишени от свобода в Централна и Източна Европа: между наследството и реформата” БХК ще посети между 5 дома през 2014 г.