Върховна административна прокуратура разпореди мащабни съвместни проверки на възпитателните училища-интернати в страната

admun Новини

Във Върховната административна прокуратура е постъпил сигнал от омбудсмана на Република България, съдържащ данни за нарушения във възпитателните училища-интернати в гр. Ракитово, обл. Пазарджик и с.Завет, обл.Разград и в социално-педагогическия интернат в с.Подем, обл.Плевен. Нарушенията касаят корекционно-възпитателната работа по отношение на настанените в интернатите деца, упражнявано от страна на възпитателите физическо и психическо насилие, унизително отнасяне, използване на методи на възпитание, уронващи достойнството на децата. Констатации за подобни нарушения бяха направени и при извършената през 2014г . комплексна проверка във възпитателните училища-интернати /ВУИ/ и социално-педагогическите интернати /СПИ/ на територията на цялата страна. Въпреки предприетите тогава действия от компетентните органи, нарушенията се повтарят, констатираните проблеми не са преодолени. Това от, своя страна, изисква засилен контрол и предприемането на всички необходими административни, социални и образователни мерки за закрила на децата от всички форми на насилие, посегателство или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение.

Съвместните проверки са възложени на окръжните прокуратури  в Сливен, Ямбол, Силистра, Разград, Плевен, Габрово И Пазарджик, на Председателя  на Държавната агенция за закрила на детето, на министъра  на образованието и науката, на министъра  на здравеопазването, на  министъра  на финансите, на изпълнителния директор на Агенцията за  социално подпомагане, на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните  и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.

В хода на проверките ще бъдат ангажирани  териториалните звена на органите, на които законът е предоставил контролни правомощия в конкретната сфера на обществени отношения – териториалните отдели на ДАЗД, Регионалните инспекторати по образованието, Регионалните здравни инспекции, Дирекциите „Социално подпомагане”, Областните дирекции по безопасност на храните.

Ще бъде отправена и покана към омбудсмана на Република България за участие в проверките в изпълнение на функциите на Национален превантивен механизъм по смисъла и в съответствие с Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, приет на 18 декември 2002 г. /ратифициран със закон – ДВ, бр. 34 от 2011 г./.

Разпоредено е на председателя на ДАЗД, министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, изпълнителния директор на АСП, изпълнителния  директор на БАБХ, министъра на финансите и директора на АДФИ да координират действията и да упражнят засилен контрол по отношение на подчинените им структури.

Проверките ще се осъществят в няколко направления:

І. Спазват ли се в СПИ и ВУИ изискванията на законите и актовете по прилагането им при осъществяване на дейността по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и по осигуряването на нормалното развитие и възпитание на извършителите им. В тази връзка ще бъде изяснено:

1. Спазват ли се изискванията на законите относно:

– организацията на дейността на ВУИ и СПИ;

– настаняването, преместването и прекратяването на престоя на учениците във ВУИ и СПИ;

– организацията на учебния процес;

– организацията на корекционно-възпитателната дейност;

– управлението и функционирането на ВУИ и СПИ.

2. Защитени и гарантирани ли са съгласно изискванията на Закона за закрила на детето /ЗЗД/ и актовете по прилагането му основните права на децата във ВУИ и СПИ съобразно възрастта им, социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние.

3. Спазват ли се здравните изисквания съгласно Закона за здравето /ЗЗ/ и актовете по прилагането му, включително Наредба №37/21.07.2009г. за здравословно хранене на учениците и Наредба №23/10.07.2005г. за физиологичните норми за хранене на населението.

4. Спазват ли се изискванията на Закона за храните /ЗХ/ и актовете по прилагането му, включително Наредба №9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици  и Наредба №5/25.05.2006г. за хигиената на храните.

ІІ. В хода на проверките ще бъде извършена финансова инспекция във ВУИ и СПИ по реда на Закона за държавната финансова инспекция /ЗДФИ/ и правилника за прилагането му с оглед допуснати нарушения при изразходването на бюджетни и извънбюджетни средства и спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната и отчетната дейност. В хода на финансовата инспекция ще бъде осъществен и контрол относно спазването на нормативните актове, уреждащи дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки /в случай, че такива са възлагани/.

Финансовата инспекция ще  обхване периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.

За резултата от проверките окръжните прокуратури ще изготвят обобщени доклади, в които ще бъдат отразени последователно направените констатации от всяко едно от териториалните звена на органите, на които законът е предоставил контролни правомощия в конкретната сфера на обществени отношения, както следва:

1) териториалните отдели на ДАЗД;

2) Регионалните инспекторати по образованието;

3) Регионалните здравни инспекции;

4) Дирекциите „Социално подпомагане” и

5) Областните дирекции по безопасност на храните.

В съответствие с предоставените им ръководни, контролни, координационни и организационни правомощия в конкретната сфера на регулирани обществени отношения председателят на ДАЗД, министърът на образованието и науката, министърът на здравеопазването, изпълнителният директор на АСП и изпълнителният директор на БАБХ следва да уведомят ВАП за предприетите действия на централно ниво с оглед предотвратяване на закононарушенията и преодоляване на причините и условията, благоприятстващи допускането на тези нарушения.

В случаи на констатирани нарушения ще бъдат предприети действия с оглед ангажиране на административнонаказателната и имуществената отговорност на виновните длъжностни лица.

Източник: ПРБ