Правосъдието трябва да бъде по-добре съобразено с интересите на детето

Deca.bg Новини

Всяка година стотици хиляди деца в ЕС участват в съдебни производства. Съдебните системи трябва да направят повече, за да отговарят на нуждите на тези деца, се заявява в последния доклад на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA). Ако правосъдието бъде по-добре съобразено с интересите на детето, това ще отговаря на висшите интереси на детето и ще подобри закрилата на децата и тяхното пълноценно участие в съдебните производства.

Не можем да допуснем децата да бъдат объркани или под стрес, когато участват в съдебни производства“, заявява временно изпълняващият длъжността директор на FRA Constantinos Manolopoulos. „ЕС и държавите членки са длъжни да гарантират, че правата на детето се зачитат и изпълняват. Това се отнася още повече във връзка със съдебните производства. Държавите членки следва да гарантират също така, че насоките на Съвета на Европа относно съобразеното с интересите на детето правосъдие се прилагат в ежедневната практика от всички участници.“

Подобряването на защитата на правата на детето в съдебните системи се урежда от Конвенцията на ООН за правата на детето (СRC), ратифицирана от всички държави членки на ЕС. Съветът на Европа изготви специални насоки относно съобразеното с интересите на детето правосъдие, тъй като това е въпрос, който засяга много деца. През 2010 г., около 74 000 деца са станали жертви на престъпления и 495 000 бяха засегнати от разводи в 11 държави членки на ЕС.

Проучването на FRA разкрива, че практиките за участие на деца в съдебни производства са много различни не само между отделните държави членки, но и вътре в тях, и че тези практики невинаги са съобразени с интересите на детето.  Това показва необходимостта от ясни и последователни стандарти и насоки, приложението на които следва да се наблюдава систематично. Проучването установи също необходимостта от мерки за повишаване на осведомеността и нуждата от специално обучение на професионалисти.

Основните констатации са свързани с конкретни права на детето, като например:

  • През последните години зачитането и изпълнението на правото на изслушване на детето се подобри, по-специално в наказателното производство. В гражданското производство децата невинаги се изслушват. Необходими са по-големи усилия, за да се гарантира, че децата се изслушват в безопасни помещения, съобразени с интересите на детето, при използване на техники, подходящи за възрастта и зрелостта на детето. Децата следва да се изслушват на колкото е възможно по-малко изслушвания с участието на малък брой добре обучени професионалисти;
  • Националното законодателство често съдържа разпоредби относно правото на информация, но на практика има значителни различия в начина, по който децата се информират, кога, от кого, за какво и как. Редовната, съобразена с интересите на детето информация и предоставянето на материали, пригодени за възрастта на детето, относно правата на детето и съдебните процедури по време на цялото производство, могат да увеличат доверието на децата в правосъдието;
  • Повечето държави членки са положили значителни усилия за гарантиране на правото на детето на неприкосновеност на личния живот и на защита от нараняване и повторно травматизиране, по-специално в наказателните производства. На практика обаче често мерките за осигуряване на защита не се използват достатъчно. Отделните помещения за предотвратяване на контакт с ответниците и използването на видеозаписи и видеопрепратки от обучени професионалисти в съдебните зали и полицейските участъци следва да станат стандартна практика в ЕС за да се гарантира адекватна закрила на децата;
  • Въпреки правните разпоредби за равноправно третиране, служителите често не са достатъчно компетентни и нямат опит с работа с деца в уязвимо положение, например с деца с увреждания или с малцинствена етническа принадлежност. Трябва да се осигури ефективно наблюдение на достъпа на децата до правосъдие и третирането им в съдебни производства с цел предотвратяване на всяка дискриминация.  Следва да бъде улеснен достъпът до правна помощ и подкрепа за децата в уязвимо положение.

    В доклада са посочени и някои примери на обещаващи практики.

За пълния текст на доклада и свързаните материали: „Child-friendly justice — perspectives and experiences of professionals“ (Правосъдие, съобразено с интересите на детето — перспективи и опит на професионалистите) вж.  материали за пресата.

За повече информация се обърнете към: media@fra.europa.eu / Тел.: +43 1 580 30 642