Децата имат право да участват във вземането на решения, които ги засягат

Deca.bg Новини

На правото на детско участие е посветена новата информационна и социална кампания на УНИЦЕФ, която започна във вторник, информираха от там. Правото на участие е информирано и доброволно включване на децата на различна възраст, социален статус, етнически произход и с различни способности в процеса по взимане на решения относно всички въпроси, които ги засягат пряко или косвено.

В рамките на кампанията на Детския фонд на ООН в продължение на един месец – до 10 април, деца ще попълват онлайн анкета на сайта www.unicef.bg/glas. Ще бъде проведено и пряко допитване до групи от деца със затруднен достъп до интернет – от маргизализирани общности, деца бежанци, деца с увреждания.

Целта на инициативата е всички заинтересовани страни като Държавната агенция за закрила на детето, Министерския съвет, Народното събрание, както и широката общественост да чуят мненията на децата по значими за тях теми от обществен характер: образование, здравеопазване, социална защита, свободно време и т.н. Детските позиции и препоръки ще бъдат взети предвид при актуализирането на Националната стратегия за детето (2008-2015).

Конвенцията за правата на детето е приета през 1989 година от Организацията на обединените нации (ООН) и описва ангажиментите на държавите за осигуряване и гарантиране на основното право на живот и свобода на всяко дете, равното му третиране, независимо от раса, пол и вероизповедание, осигуряването на достъп до образование, здравни грижи, защита при военни конфликти и т.н.

Какво представлява детското участие?

Детското участие е право на всички деца. На индивидуално равнище децата имат право да бъдат изслушвани и мненията им да бъдат отчетени, когато възрастните (родители, роднини, учители, лекари, съдии и други специалисти) взимат решения, които ги засягат. Като група, децата имат правото да им се даде възможност да оказват влияние и да дават информация във връзка с решенията, които се вземат в обществото – например в училища, местни администрации, доставчици на услуги, граждански организации или правителството.

Защо участието е важно?

Правото на детето да бъде изслушвано е регламентирано в Конвенцията на ООН за правата на детето. Тя му дава уникален социален и правен статут, като признава, че макар и децата до 18-годишна възраст да нямат пълна автономност и решенията от тяхно име да бъдат взимани от възрастните, то те са носители на пълен набор от права. Това признаване възлага на възрастните да закрилят и насърчават най-добрия интерес на детето, но в същото време да му дадат пространство и възможност да изразява мнението си и то да бъде вземано под внимание при всички решения и действия, които го засягат.

Източник: Дневник