Добра практика на Фондация Лумос и Община Генерал Тошево за подкрепа на деца и семейства в риск

Deca.bg Новини

30 семейства в риск, от осем населени места, са получили подкрепа в рамките на иновативна програма, целяща да предотврати основните рискове за бебета и малки деца и да спре настаняването им извън семейството. Програмата е част от подкрепата, която Лумос оказва на общински и държавни власти в регион Добрич за превенция на изоставянето на деца и ще бъде представена на 25 февруари 2015 г.

Броят на услугите, насочени към подкрепа на семействата и към превенция на изоставянето в област Добрич нараства, но все още деца се изоставят и се настаняват в домове, поради липсата на достатъчно социални и медико-социални услуги в общността. Данните на Лумос показват, че причините, които водят до настаняване са от комплексен характер. В част от случаите е налице инцидентна, кризисна ситуация, но в други се изисква по-дългосрочна подкрепа. Всичко това предполага мобилизиране на различни ресурси сред местните общности за решаване на комплексните проблеми на родителите, чиито деца са застрашени от институционализиране, или с други думи изграждане и разширяване на съществуващата мрежа за превенция и подкрепа.

В отговор на това Лумос и община Генерал Тошево разработиха програма за подкрепа на семейства и деца в риск. Целите, които екипът на програмата си поставя са повишаване на родителските умения, превенция на настаняване на децата в специализирани институция и мобилизация на общностния потенциал, чрез мрежата по превенция. Според организаторите ключът към успеха се дължи на обединяването на ресурсите на общината, здравните, образователини и социални служби и Лумос. „Опитът от изпълнението на програмата показва, че успешната подкрепа за семейства и деца в риск може да се случи само с мобилна работа в общността, в която живеят, проактивен подход и мобилизиране на местната мрежа за подкрепа“ уточнява Снежана Ванкова, Ръководител на екипа на Лумос в Добрич.

Резултатите от програмата са впечатляващи:
• 11 деца са насочени и обхванати от детска консултация
• 8 деца са постъпили в детска градина след извършване на необходимите изследвания
• 8 деца са насочени за консултация към специалисти
• 10 семейства са консултирани за семейно планиране и превенция на нежелана бременност
• 4 деца са включени в подготвителен клас
• Нито едно дете не е настанено в институция.

Първоначално за участие в програмата са избрани четирите най-рискови населени места на територията на Община Г. Тошево – Пчеларово, Росица, Василево, Спасово, като на по-късен етап по предложение на Общинска администрация Ген.Тошево са включени и Кардам, Бежаново, Капиново и Г. Гошево. Програмата включва изграждане на мрежа по превенция, картографиране на семействата в риск и планиране и оказване на индивидуална подкрепа на място. За изпълнение на част от необходимите дейности по подкрепа е наета патронажна сестра.

В зависимост от конкретните нужди оказаната подкрепа е включвала
• предоставяне на практически съвети и консултации за опазване на здравето и насърчаване на развитието на малките деца в домашна среда
• посредничество и придружаване за достъп до здравни услуги
• превенция на нежелана бременност
• предоставяне на информация за възможности за социални и образователни услуги
• Финансова и материална подкрепа за семейства (организаторите държат да подчертаят, че материална подкрепа е била оказана само в 8 от случаите).

Източник: Лумос