Анализ на предизивикателствата пред децата и семействата в България

Deca.bg Новини

На 17 февруари 2015 г. в София, УНИЦЕФ– България бе домакин на среща, която целеше да направи междинен партньорски преглед на напредъка в рамките на Програмата за сътрудничество между УНИЦЕФ и правителството на Р България за периода 2013 – 2017 г. По време на срещата бе представен анализ на ситуацията с децата и жените в България през 2015 г., който очерта къде е България; какви са резултатите за децата в няколко основни секторни политики: образование, здраве, социална политика и деинституционализация и препоръки за тяхното подобряване.

Основните предизвикателства, изведени пред публичните политики в България, са:

  • Закъсняват ефективните мерки за противодействие на ранната раждаемост. В периода 1997 – 2013 г. почти 78 000 деца в България са родени от майки, ненавършили 18 г. Почти 20 000 от тези майки са били под 16 годишна възраст.
  • Все още няма достатъчно подкрепа (материална, психологическа, с достатъчно достъпни услуги) за домакинствата с ниски доходи, които имат деца с увреждания, което увеличава риска от изоставяне.
  • Бедността и безработицата сред домакинствата в България правят уязвими над 200 000 деца. През последните 7 години равнището на бедност в България се задържа трайно над 20 процента – значително над средното равнище за ЕС. При семействата с 3 и повече деца вероятността от бедност е 3,5 пъти по-висока отколкото при домакинствата с 2 деца, като в групата на семействата с три и повече деца, са бедни 2 от 3 семейства.
  • Размерът и покритието на социалните помощи са неадекватни. Разходите за социална закрила като дял от БВП в България в периода на членството се повишават от 14,1 през 2007 година на 18,1 през 2010 г., но през следващите две години спадат до 17,4 през 2012 година. През целия период разликата със страните от ЕС – 27 варира минимално и средно е около 12 процентни пункта по-висок зял на социалните разходи в ЕС-27. Толкова ниски равниша на бюджетите за социална закрила в ЕС имат само прибалтийските републики и Румъния.
  • Децата в сегрегирани, маргинализирани общности са подложени на най-големи образователни, социални и здравни рискове.

Препоръките по отношение на подкрепата на семействата са в посока адекватно социално подпомагане, специални програми за най-уязвимите деца и семейства с пордължително действие и много по-интезивна социална работа на терен.

Общото заключение от представения анализ е, че е необходимо наблягане на стимулираща, а не на наказваща политика, за ефикасността на която няма много подкрепящи емпирични данни.

В тази връзка е и проектът на сдружение „Дете и пространство“, Национална мрежа за децатаи Институт за изследване на населението и човека към БАН, който цели да подкрепи разработването на цялостна семейна политика, с ясни цели, мерки и дейности и възприемането на семейно ориентиран подход във всички области, засягащи детското благосъстояние – социално-икономически мерки, образование, здравеопазване, жилищно настаняване, закрила на детето, социално подпомагане и други.

В резултат на срещи проведени между партньорите през месец декември 2014 г., от месец януари 2015 г. стартира работата по проучване на политиките и практиките в избраните европейски държави, както и подготовката на методология за провеждане на фокус групите в страната, които целят да проучат общественото мнение и нагласи по проблемите на родителите и семействата в България.

Източник: Национална мрежа за децата