Кампания на УНИЦЕФ и bTV срещу насилието над деца

Deca.bg Новини

През месец ноември 2014 г. bTV и УНИЦЕФ България стартираха съвместна социална кампания, целяща да повиши осведомеността на обществото относно проблемите с насилие над деца, последствията от него и начините да бъде осигурена адекватна подкрепа и грижа за пострадалите. Освен мащабна информационна и застъпническа кампания, кулминацията на инициативата ще бъде благотворителен телевизионен формат, който ще се състои през януари 2015 г.  Набраните от него средства ще отидат за подкрепа на жертвите на насилие, както и за изграждането на комплексни услуги, чрез които да им се помогне за преодоляване на травмите и реинтеграция.

Основният стремеж на УНИЦЕФ е да допринесе за трайно намаляване на случаите на насилие над деца; да развитие обществена нетърпимост към тормоза и експлоатацията; да повиши капацитета на отговорните институции за предприемане на адекватни мерки за закрила на преживелите насилие, както и реакция спрямо извършителите. За целта УНИЦЕФ ще подкрепи на национално ниво повишаването на знанията и уменията в системата за закрила на детето и правосъдието. Съществуващите нормативни документи, методики и указания ще бъдат адаптирани така, че да отговарят на съвременните стандарти за закрила на деца. Ще бъдат проведени обучения за социални работници, полицаи, прокурори за разпознаване на насилието, координирана и щадяща реакция спрямо потърпевшите и съответни мерки спрямо насилниците.

УНИЦЕФ България цели да създаде модел на комплексни услуги за деца и жени, преживяли насилие. Той ще се осъществи в няколко пилотни области на страната. Тези услуги ще предлагат юридическа, здравна, психологическа и всяка подкрепа, от която имат нужда потърпевшите за преодоляване на последиците от насилието и за успешно социално функциониране. Те ще събират на едно място всички специалисти, които да работят с децата и жените, жертвите на насилие и ще бъдат място, което те ще чувстват като сигурно и лесно достъпно. Кампанията за насилието всъщност е част от цялостната програма на УНИЦЕФ България за всеобхватна промяна на социалните нагласи и практики по отношение на децата.

Източник: UNICEF