Дълго чаканата стъпка в защита правата на децата, лишени от свобода

Deca.bg Новини

Днес Общото събрание на Организацията на обединените нации (UNGA) официално поиска провеждането на световно проучване относно децата, лишени от свобода. В резолюцията за правата на детето Общото събрание на ООН изрично призова Комисията да проведе “детайлно глобално изследване, засягащо децата, лишени от свобода“ [1]. Това е резултатът от успеха на кампания, инициираща старта и нуждата от такова проучване, както и началото на неговата реализация.

Defence For Children International (DCI) с гордост обяви успеха на своята кампания, призоваваща за световно изследване относно децата, лишени от свобода, което стартира официално през март тази година, с подкрепата на повече от шестдесет неправителствени организации (НПО), държави членки, агенции и експерти на ООН по правата на човека. Идеята за кампанията възниква първоначално от недвусмислените данни, доказващи колко вредно и същевременно скъпо е лишаването на деца от свобода, както и поради острата липса на информация относно положението на лишените от свобода деца в световен план.

Глобалното изследване, засягащо децата, лишени от свобода, ще включва: деца, пребиваващи в системата за наказателно правосъдие; деца, нуждаещи се от закрила; деца с физически и/или умствени увреждания; деца, изложени на злоупотреба с наркотични вещества; деца, задържани заедно със своите родители; деца, задържани в имиграционни центрове; деца, заподозрени в заплаха за националната сигурност. Изследването ще се състои от събиране на качествени и количествени данни за положението на задържаните деца, като в същото време ще информира за добри практики, например мерки, чрез които децата не се лишават от свобода и които работят в интерес на детето. Проучването ще се проведе благодарение на сътрудничеството между агенции и експерти на ООН, държави членки, организации на гражданското общество, представители на академичните среди и самите деца.

Изследването е основен двигател и ключов инструмент за промяна, като също така то ще представи пълната картина на състоянието децата, лишени от свобода в света, и техните права. То ще стартира процесите в тази тромава и понякога дори регресивна област и ще постави проблемите на децата, лишени от свобода, на вниманието на политическите и социални програми на държавите в целия свят. Чрез изследването ще бъдем в състояние да анализираме и подобрим настоящите политики и практики, като поставим в центъра както интересите на децата, така и на обществото като цяло. DCI ще участва активно в провеждането на изследването заедно с всички останали заинтересовани страни.

За повече информация, моля посетете официалния сайт: http://www.childrendeprivedofliberty.info/ и Facebook страница: https://www.facebook.com/ChildrenDeprivedOfLibertyCampaign