Наказателноправната закрила на БХК за изоставените деца от Домовете за деца и младежи с умствена изостаналост в България

Deca.bg Актуално от БХК, Новини, Прессъобщения, Публикации

БХК стартира кампанията си за осигуряване на наказателноправна закрила на децата от ДДМУИ през 2009 г., когато Правната му програма заведе дело по Закона за защита от дискриминация от името на БХК срещу Прокуратурата на Република България (ПРБ) заради отказа на ПРБ да разследва десетки установени от самата прокуратура случаи на смърт, телесни повреди, злоупотреби и занемара на домуващи. По делото, водено от адв. Маргарита Илиева, директор на Правната програма, БХК твърдеше, че да не бяха пострадалите деца от домове и с увреждания, а „нормални” деца със семейства, прокурорите щяха да разследват посегателствата, на които са станали жертва, а не да им откажат достъп до наказателно правосъдие, сякаш за такива деца е „естествено” да умират в ранна възраст по мъчителен начин. Делото получи широк обществен отзвук и мобилизира обществена реакция.

През 2010 г. след първото заседание по делото тогавашният главен прокурор, Борис Велчев, отправи покана към БХК за сътрудничество по проблемите в домовете. Адв. Маргарита Илиева постигна договорка с него БХК и прокуратурата да извършат съвместни проверки във всички ДДМУИ в страната, след което наново и без дискриминация да се преценят основанията за образуване на дела за евентуални престъпления срещу пострадали и починали там деца.

На база резултатите от съвместните проверки Правната програма на БХК изготви подробни доклади за 15 от домовете, като във всеки доклад изнесе данни за престъпни посегателства срещу домуващи, основани на конкретни доказателства. Докладите съдържат данни за огромен брой смърти на деца – 238, за 10 години, голям дял от които – вследствие недохранване и груба здравна занемара.

През октомври 2010 г., на съвместна на БХК и ПРБ пресконференция, на която адв. Илиева и главният прокурор представиха данните от докладите, главният прокурор се ангажира прокуратурата да разследва и установи фактите относно всяка смърт и всички злоупотреби с живи деца. Главният прокурор се задължи и да отмени всички постановления за прекратяване на досъдебни производства относно деца от ДДМУИ, постановени преди съвместните проверки с БХК.

След проведената пресконференция и публичното ангажиране на прокуратурата да разследва всеки случай на смърт и увреждане във всички ДДМУИ, БХК се отказа от иска си по делото за дискриминация срещу прокуратурата и съдът го прекрати.

През октомври 2010 г. Правната програма на БХК и прокуратурата проведоха обучителен семинар за наблюдаващите делата прокурори относно спецификата на разследването на престъпленията в домовете. За семинара осигурихме специалисти по наказателно право, съдебна медицина, педиатрия, психология и психиатрия, които беседваха с прокурорите по доказването на относимите факти. След семинара бе проведена нова пресконференция, на която заместник-главният прокурор, Галина Тонева, отново се ангажира за служебна отмяна на всички постановления за отказ от образуване или прекратяване на досъдебно производство, постановени преди съвместните проверки. Тя заяви, че БХК ще има пълен документален достъп до всички разследвания в ДДМУИ и ще бъде гарант за почтеността и ефективността на работата на обвинението.

Така Правната програма на БХК получи достъп до прокурорските постановления по стотиците разследвания в ДДМУИ и вече четири години, от 2010 г., следи и обжалва всички, които преценява като неправилни. Изготвили и подали сме стотици сигнали.

Прокуратурата образува общо 240 дела и предварителни проверки, по които общият брой пострадали е поне 350 деца и младежи. Всички 240 дела бяха в даден момент прекратени или спрени, а по предварителните проверки бяха постановени откази за образуване на дела. Окончателно прекратени с акт на ВКП са 78 дела/преписки (около 32,5% от общия брой). Общият брой висящи дела/преписки е около 5 и засягат поне 5 жертви – деца и младежи. Това са едва 2% от всички дела/преписки. Общо 12 досъдебни производства към момента са спрени. Останалите 145 дела са прекратени, но по тях ВКП все още не се е произнесла.

Така 98% от всички дела/ преписки клонят към приключване без резултат – без достъп до съд за жертвите и без основателна причина за прекратяването им. И когато прокуратурата има обективно основание да приключи делото, например, поради давност или невъзможност да се установи извършителят поради изминалото много време, това също е отговорност на държавата, защото не е разследвала тези случаи навреме, а е чакала да бъде принудена да направи това от БХК.

Правната програма на БХК наблюдава движението на всички досъдебни производства чрез проверка на постановяваните по тях актове. До сега, срещу порочни постановления сме подали общо 292 сигнала. И към момента изготвяме и подаваме сигнали срещу незаконосъобразни актове на прокуратурата из цялата страна.

През лятото на 2012 г. заведохме първото от тези дела пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Делото е за смъртта на Анета, починала вследствие перитонит и интоксикация на организма, причинени от разлагане на множество погълнати от нея предмети в стомаха ѝ – камъни, стелки за обувки, хартии, дунапренени гъби. Прокуратурата отказва да разследва самото допускане на поглъщането на смъртоносната маса боклуци и причините за него, а се ограничава единствено до изследване за евентуална лекарска грешка след факта на поглъщането. Делото води адв. Маргарита Илиева, от името на самия БХК. Това цели пробив в практиката на Съда – да се признае правото на правозащитна организация да действа от свое име, когато жертвата е починала при подобни особени обстоятелства, без достъп до правна защита и няма близки.

По-късно същата година, Правната програма на БХК заведе още две дела пред ЕСПЧ. Едното е за детето Борис, починало от зараза с шигелоза. Вместо прокуратурата да разследва виновните за заразяването на детето с бактерията, обвинението приема, че момчето не могло да преодолее заразната болест, понеже имало Синдром на Даун, който намалил имунитета му. По третото дело прокуратурата приема, че жертвата – Николина, е починала от недохранване, което отдава на умствената ѝ изостаналост, за да не намери виновен. Всички тези дела БХК води от собствено име, в качеството си на правозащитна организация, опитала се безуспешно да осигури наказателноправна закрила за жертвите. В тези жалби твърдим нарушения на правото на живот на пострадалите, на правото им на свобода от нечовешко отнасяне, на правото им на ефективно разследване при нарушение на първите две права, а по случая на Анета – и нарушение на правото ѝ на личен живот и неприкосновеност, заради причиненото й от патогенния институционализиран начин на живот хранително разстройство, довело до поглъщането на смъртоносните боклуци.

През лятото на 2014 г. БХК заведе четвърто дело – за Бинназ, починала от задавяне с твърда храна в болница, където е изоставена от персонала на дома, без никой да съобщи на болничния персонал, че не може да приема твърда, а само течно-кашева храна и че не бива да се храни сама, защото се задавя, което е последвало. Това дело водим от името на родителите на детето, които го оставят в дома поради финансови затруднения, но не спират да се интересуват от състоянието му. За разследването на смъртта на дъщеря им те дори не са уведомени от властите.

На фона на тези тъжни данни, през декември 2013 г. новият главен прокурор – Сотир Цацаров, прекрати достъпа на БХК до материалите по делата. В резултат, вече не получаваме редовно всички постановления, които прокуратурите постановяват по делата за пострадали деца. Така не можем да сигнализираме срещу порочните постановления, а друг коректив за дейността на прокуратурата няма, тъй като за тези деца никой друг освен БХК не се застъпва – нито роднини, нито настойници. Вече нямаме достъп и до копия от документите по прекратените досъдебни производства, по които искаме да заведем жалби в ЕСПЧ. Копия от многотомните материали по делата са ни нужни, за да изготвим пълноценно жалбите. Главния прокурор без всякакви мотиви и без отговор на писмата ни препятства в това.

Въпреки тези трудности Правната програма на БХК продължава своето застъпничество за наказателноправна закрила на децата от домовете. Чрез справки се информираме за нови постановления по делата и ако има такива – опитваме да получим копия от тях. Ще продължим да завеждаме дела в ЕСПЧ, макар и да без копия от документите по делата. Наблюдаваме над десет дела, потенциални случаи за ЕСПЧ.