Националната мрежа за децата: Кой ще повярва на дете с аутизъм?

Deca.bg Новини

„Кой ще повярва на дете с аутизъм?“ Това е казала директорката на ІV-то помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“ в София, когато майката на 13-годишната Ана-Мария Симеонова е отишла да потърси отговор дали детето й е било насилено, разказва Радосвета Симеонова.

Същият въпрос използва и Националната мрежа за децата в призива си за реакция по случая и за да привлече вниманието към проблемите на децата с увреждания в България. Мрежата цитира международно проучване от 2000 г., според което децата с увреждания са 3.5 пъти по-уязвими от сексуални злоупотреби.

„Този случай показва, че всички институции, които работят с деца спешно трябва да въведат процедури за всички, работещи пряко с тях, които да гарантират механизми за подбор на персонала, неговото обучение и супервизия с цел превенция на сексуалното насилие. Такъв механизъм в България все още не е въведен в училищата, детските градини, полицията и съда“, отбелязват от организацията.

Мрежата планира да внесе становище по случая към Главна прокуратура, омбудмана на България и отговорните институции още днес, както и да окаже съдействие за незабавна подкрепа на Ана-Мария и нейните родители. В позицията си до институциите организацията задава въпросите:

Задвижен ли е координационният механизъм за работа в указаните срокове?
Направена ли е оценка на сигнала от Отдела за закрила на детето в рамките на 24 часа от неговото подаване?
Сформиран ли е мултидисциплинарен екип по случая, който да подкрепи оценката на случая в рамките на 24-те часа след подаване на сигнала?
Включва ли мултидисциплинарният екип представители на доставчици на услуги и специалисти с експертиза и опит, които могат да подкрепят изпълнението на плана за действие и подкрепа на детето и семейството?
Информирана ли е Държавната агенция за закрила на детето за необходимостта от предприемане на кризисна интервенция и предприети ли са действия за психологическа подкрепа на детето и семейство?
Предприети ли са необходимите действия от страна на Ръководството на IV-то помощно училище в София за изясняване на обстоятелствата около случая и закрила на другите ученици?

Източник: Дневник