Доклад на УНИЦЕФ: Деинституционализацията на децата в България – докъде и накъде?

Deca.bg Библиотека, Доклади и становища, Новини

УНИЦЕФ публикува в началото на октомври 2014 г. доклад, предлагащ преглед на напредъка и предизвикателствата в областта на деинституционализацията на децата в България. Докладът е достъпен в .pdf формат тук.

Ето какво още пише организацията по темата:

„Процесът на деинституционализация на грижите за деца е процес на дълбока социална про-мяна, която се осъществява в повечето държави от Централна и Източна Европа и страните от ОНД. Промяна, която тръгва от система, предлагаща настаняване в институции като единствен отговор на проблемите на децата и семействата и цели създаването на една ори-ентирана към нуждите на детето система, която предлага подкрепа и отговори на пробле-мите, създаващи рискове за раздялата му от семейството. Нейното осъществяване налага извършване на редица промени в множество структури, законодателство, услуги, процеси. И най-вече промяна в умовете и сърцата на хората. УНИЦЕФ партнира на България в осъщест-вяването на тази социална промяна от създаването на офис в страната през 2006 г.

UNICEF_deinstПрез времето след 2010 г. се отбелязва значителен прогрес в развиването на мрежа от со-циални услуги за подкрепа на деца и семейства, в развитието на алтернативната семейна грижа, на множество политики и програми за социално включване на уязвими общности и групи. Подобрен е животът на много деца, за които е предотвратено извеждането им от семействата чрез различни форми на семейна подкрепа или са изведени от специализира-ните институции в семейна или близка до семейната грижа. Те се развиват по-добре, част са от живота на общността, намериха нови приятели, получават повече грижи и внимание.

Като всяка мащабна социална промяна, процесът на деинституционализация се нуждае от периодичен преглед и независим поглед, които да отговорят на въпроси като: до каква сте-пен се постигат заложените цели, те все още ли са валидни, предвидените дейности водят ли до тяхното осъществяване, как би трябвало да продължи процесът.Това беше и целта на Държавната агенция за закрила на детето и УНИЦЕФ при възлагането в началото на 2014 г. на външна оценка на изпълнението на Националната стратегия за деинституционализация в България.

Показателна за вярната посока, в която сме поели, е оценката на Джоана Роджърс, че реформата в грижата за децата в България допринася за подобряване на благосъстоянието им и ще продължи да има положително въздействие върху най-уязвимите членове на обществото.“