Национална мрежа за децата алармира за нарушаване правата и минималните стандарти в третирането на деца и лица, получили международна закрила

Deca.bg Новини

Националната мрежа за децата изпрати на 11 август 2014 г. отворено писмо до Президента, Омбудсмана на Република България, Министърът на труда и социалната политика, АСП, Държавната агенция за бежанците, ДАЗД, ВКБООН и УНИЦЕФ – България относно необходимостта от намеса за решаването на въпроса с прекратяване на раздаването на дължимите месечни помощи за деца от семейства на бежанци.

От края на 2013 г. АСП чрез своите регионалнии местни структури започва да прекратява отпуснатите месечни семейни помощи за деца и да отказва да предоставя нови такива. Основанието е чл.3, т.5 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) и аргументът, че между държавата на произход на лицето със закрила и Република България няма споразумение за социално сътрудничество.

Съгласно ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на детето, Българсия се задължава да съблюдава „висшите интереси на детето…във всички действия, отнасящи се до децата, независимо дали са предприети от обществени или частни институции за социално подпомагане, от съдилищата, административните или законодателните органи.“ (чл. 3 от Конвенцията). Помощите са предназначени за деца бежанци, за тяхната издръжка, интеграция и спазване на основните им права, застъпени в Конвенцията на ООН за правата на детето, като правото на достъп до здравни услуги и на образование.

Лишаването от семейни помощи за деца пряко противоречи на Конвенцията за статута на бежанците. Макар и да не са приравнени на български граждани, елемент от социалното подпомагане на ползващите се от временна закрила би трябвало да е подкрепата за отглеждане на деца, тъй като това би било в съзвучие с ангажиментите на държавата ни по Конвенцията за защита на правата на детето.

В чл. 28, ал. 1 от директива 2004/83/ЕО/ ясно е въведено задължението на държавите от Европейския съюз да предоставят на получилите статут на бежанец и субсидиарна закрила „необходимото социално подпомагане, равностойно на предвиденото за гражданите на тази държава – членка“.

Ние настояваме за спазване на правата и минималните стандарти в третирането на чужденци, получили международна закрила, и признаване на правото на лицата, получили статут на бежанец, хуманитарен статут или временна закрила да получават семейни помощи за деца.

Източник: Национална Мрежа за Децата