Национална мрежа за децата обръща внимание на рисковете и уязвимостта на децата по време на медийни участия

Deca.bg Новини

Национална мрежа за децата публикува становище на 12 август 2014 г. относно рисковете и уязвимостта на децата по време на медийни участия.

Член 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето (КООНПДрегламенитра правото на децата да изразяват своето мнение и да се включват в процесите на вземане на решения, касаещи техния живот и развитие.

Ние приветстваме включването в новинарските материали и репортажи и гледната точка на децата. Вярваме, че никой не би могъл да ориентира възрастните за това в каква посока да насочат своите усилия да помогнат на децата по-добре от самите деца и млади хора. Чрез влагането на време, ресурси и старание, мнението и участието на децата може да донесе неочаквани резултати от съвместната работа с възрастните.

В същото време, начинът, по който медиите включват и представят децата, може да повлияе на тяхното физическо и психично здраве, решенията, вземани в тяхно име, и върху нагласите на останалата част от обществото към тях.

Конкретен повод за нашето становище е интервюто с дъщерите на арестувания шеф на Сигма Ивайло Василев в предаването „Добро утро България!“ по ТВ7, излъчено на 5 август 2014 г.

Разбираме желанието на семейството да представи начинът, по който живеят, и ценностите, в които децата са възпитани като контрапункт на обвиненията в корупция. В същото време възразяваме дете на 14 години да бъде питано дали мисли, че баща му е виновен.

Показването на децата по телевизията и задаването на подобни директни въпроси, особено когато те са в уязвима ситуация, може да доведе до чувства на срам, на вина, на гняв и промяна в поведението на детето.  Необходимо е да бъдем наясно, че излагането на показ на на личния живот на детето може да повлияе на отношенията му с неговите приятели, и съученици и  как то ще намери отново своето място в групата.

Призоваваме родителите, настойниците и представителите на медиите да обмислят внимателно последствията от публикуването на всякакви материали, които засягат деца, като сведат до минимум възможната вреда за тях.

Считаме за уместно въпросите, които се задават да бъдат съобразявани със съответната възраст, нагласи на децата и принципите, заложени в КООНПД и чл. 3 от Закона за закрила на детето за осигуряване на най-добрия интерес на детето. 

Застъпваме се журналистите и техните организации да спазват Етичния кодекс на българските медии, както и Насоките и принципите за отразяване на въпросите, засягащи децата на Международната федерация на журналистите за поддържане на най-високи стандарти на етично поведение, когато отразяват теми, свързани с деца, включително:

  • Избягването използването на стереотипи и сензационни материали за рекламиране на журналистическа информация, включваща деца; 
  • Избягване включването в програми и публикуването на образи, които нахлуват в медийното пространство на децата с информация, която може да им нанесе вреда и 
  • предпазване на децата от визуалното им или по друг начин идентифициране, освен когато то е явно в обществен интерес. 

Готови сме да окажем подкрепа и да консултираме всеки журналист или представител на медия, изправен в ситуация, при която има колебания кое е и кое не е нарушение на правата на децата.

Национална мрежа за децата насърчава медиите да предоставят на децата и младите хора възможности да говорят от свое име – за своите надежди и страхове, за своите постижения и за въздействието на поведението на възрастните върху техния живот като по този начин напомнят на обществото, че децата заслужават уважение и зачитане като пълноправни човешки същества.

Източник: Национална Мрежа за Децата