Национална мрежа за децата взе участие в третото заседание на Междуведомствената експертна работна група по деинституционализация

Deca.bg Новини

На 31 юли 2014 г. в София се проведе Третото заседание на Междуведомствената експертна работна група по деинституционализация, председателствана от г-жа Ева Жечева – председател на ДАЗД. На срещата присъстваха членове на ЕРГ от отговорните институции ангажирани с деинституционализация на грижата за децата – МТСП, АСП, МРР, МОН, МЗХ, НСОРБ, УНИЦЕФ, както и представители на 5-те неправителствени организации, получили най-много номинации в процедурата по подбор – Звездица Пенева, Фице-България; Бисер Спиров, Фондация „Лумос“; Александрина Димитрова, Фондация „Сийдър“; Соня Владимирова, БАЛИЗ. От страна на НМД участие в заседанието взеха Дани Колева и Мадлен Таниелян.

По време на заседанието беше представен отчет за изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България“, като ръководителите на проектите заложени в Плана за действие представиха напредъка по „Детство за всички“, „Посока семейство“, „И аз имам семейство“, както и „Укрепване на капацитета на АСП за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа“.

Милена Харизанова от УНИЦЕФ представи основните изводи и препоръки от доклада на независимия международен консултант Джоана Роджърс, чиято основна цел е да се оцени дали изпълнението на Плана за действие води до реално повишаване на благосъстоянието на децата в България. Основните постижения, които отчита докладът, са свързани с наличието на визия с ясен фокус, политически ангажимент и широка подкрепа; успешна превенция на настаняването в ДМСГД; създаване на инфраструктура и подготовка на човешки ресурс за услуги в общността, както и наличие на областни анализи и стратегии за развитието на социални услуги. Едновременно с това бяха посочени и основните предизвикателствата, които са свързани с нужда от разширяване на услугите за подкрепа на семейства и превенция на извеждането на детето от семейството; преобладаващ медицинският модел на приемане на увреждането; услугите за деца и хора с увреждания са по-скоро паралелни, а не включващи; данни и информация – обхващат само част от системата за формална грижа.

По време на срещата бяха очертани стъпки за актуализиране на Плана за действие за промяна на заложените в него сроковете и дейностите, като предстои неговата актуализация и по посока префокусиране на целите и акцент върху превенцията на разделянето на децата от техните семейства.

В края на заседанието беше приета принципно и рамка за структурата на предстоящия Четвърти мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия и Плана към нея, като е вероятно той да бъде изготвен по нова структура, която да следва в по-голяма степен целите и индикаторите и да показва в по-голяма степен и по-ясно общия напредък по Визията.

Източник: Национална Мрежа за Децата