Актуализирана е Националната карта на резидентните услуги за деца и младежи с увреждания

Deca.bg Новини

Актуализирана е Националната карта на резидентните услуги за деца и младежи с увреждания. Промените са извършени от Националното звено по деинституционализация, което функционира към проект «Детство за всички» и са приети от Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация на деца. Те предвиждат трансформирането на 16 Защитени жилища в 15 общини, към които няма насочени потребители или техният брой е недостатъчен, в други подходящи резидентни услуги, съобразени с потребностите на местната общност – Преходни жилища или Центрове за настаняване от семеен тип. В досега действащата Карта на резидентните услуги бе заложено разкриването на 35 услуги «Защитено жилище» в 32 общини.

Промяната се наложи предвид намаляването на целевата група на проект „Детство за всички” вследствие на извършени осиновявания, реинтеграция, настаняване в приемни семейства, преместване в други социални услуги и пр. Промените са извършени след задълбочен анализ на актуалната ситуация, разкриваните от общините резидентни услуги и възможностите за ефективното им функциониране. Взети са предвид наличните съпътстващи услуги – здравни, социални и образователни, за да се осигури по-добра грижа за децата и младежите с увреждания.

Източник: Държавна агенция за закрила на детето