В Монтана беше открита Синя стая за разпит и изслушване на деца

Deca.bg Новини

Днес в Монтана беше открита т.нар. Синя стая – специализирано помещение за изслушване и разпит на деца, а на последващата кръгла маса професионалисти обсъдиха практики по щадящо изслушване на деца. Те разказаха за международните стандарти и националното законодателство в областта на правосъдието за детето.

През последното десетилетие в България се утвърдиха добри практики по използването на специализирани помещения за изслушване и разпит, особено за децата свидетели и жертви на насилие.  Целите са да се избегне допълнителното травмиране на детето в процеса на разследване и правораздаване и да се защитят неговите права и най-добър интерес, като в същото време се гарантира събирането на пълна и точна информация по даден случай, за да може да се приложи ефективно правосъдие.

По данни на Държавната агенция за закрила на детето през 2013 година близо 1 500 деца са преживели насилие и са потърсили подкрепа от социалните работници.

Децата, участващи в правни процедури, независимо дали като свидетели или жертви на престъпление, деца в конфликт със закона или участници в административни и граждански производства са уязвими и затова е необходимо да ползват от щадящи процедури, прилагани от специално обучени професионалисти.

„Синята стая е помещение, което е важно, но би останало само едно помещение, ако не се използва от обучени съдии, прокурори, полицаи, социални работници, психолози и други професионалисти, които да разбират и да осъзнават, че това, което правят, трябва да е в най-добър интерес на детето, като по този начин изпълняват и целите на правосъдието“, заяви Милена Харизанова, програмен директор „Закрила на детето“ УНИЦЕФ България.

Държавата е поела ангажимент за създаването и оборудването на подобни стаи. Към края на 2013 година в цялата страна има само 12 специализирани помещения за разпит на деца. В рамките на проект за развитие на капацитета на служителите от МВР са обучени 155 служители, работещи с деца – инспектори от детските педагогически стаи и разследващи полицаи. Реалната специализация за работа с деца все още не е факт у нас и остава по-скоро в сферата на добрите намерения, отбелязват от сдружението Национална мрежа за децата в доклад, озаглавен „Бележник 2014: Какъв е средният успех на държавата в грижата децата?“.

Въвеждането на практиката за разпит и изслушване на деца в Синя стая е част от общите усилия на УНИЦЕФ, Областна администрация Монтана и всички общини в областта, които започнаха през 2013 година с подписване на Меморандум за сътрудничество на областно ниво за повишаване на благосъстоянието на децата.

Източник: Дневник