Агенция за основните права: Помощ за спиране на трафика на деца чрез по-добро настойничество

Deca.bg Библиотека, Доклади и становища, Новини

Навсякъде в ЕС децата без родителски грижи са заложени на риска да станат жертви на злоупотреба или на трафик. Днес Агенцията за основните права (FRA) на ЕС публикува наръчник за укрепване на националните системи за настойничество на децата в Европа като част от стратегията на ЕС за борба с трафика, в която се признава жизненоважната роля на настойничеството за закрилата на децата.

„Никое дете не бива да се чувства само и изоставено от държавата, в която живее“, заявява директорът на FRA Morten Kjaerum. „Настойниците съществуват, за да закрилят децата, които  нямат родители. Тяхната роля и работата им обаче се различават в отделните държави от ЕС. Наръчникът предоставя крайно необходимите насоки, които да помогнат за укрепване на системите за настойничество в целия ЕС, за да закрилят по-добре децата, които са изложени на риск.“

„Трябва да гарантираме, че всички деца, и по-специално децата лишени от родителски грижи, са защитени от престъпници, които нарушават техните права и ги лишават от детството им. Децата са особено уязвими и са изложени на по-голям риск да станат жертви на трафика на хора. Закрилата на децата е крайъгълен камък на законодателството на ЕС за борба с трафика и настойничеството играе много важна роля за предотвратяване на злоупотребата с деца и тяхната експлоатация. Независимо от имигрантския си статут децата трябва да бъдат третирани преди всичко като деца“, заявява комисарят на ЕС по вътрешните работи Cecilia Malmström.

Много са причините, поради които децата могат да бъдат отделени от своите родители. Трафикът е една от тях. Непридружените деца и децата без родителски грижи, които живеят в домове за настаняване, са изложени на по-голям риск да станат жертви на трафик.

Наръчникът на FRA обяснява важната роля на настойниците за закрилата на всички деца от злоупотреба и експлоатация. Те имат централна функция в интегрираните системи за закрила на децата. С оглед на различията между системите за настойничество в различните държави от ЕС, наръчникът цели да популяризира общото разбиране на основните принципи и характеристики на тези системи.

Независимо от причините, поради които децата са лишени от семейна закрила, всички те имат едни и същи нужди и равни права. Това подчертава необходимостта от укрепване на системите за закрила на децата в целия ЕС и за всички деца.

В наръчника е представен набор от основни общи принципи и ключови стандарти за подобряване на условията на децата, поверени на грижите на настойници. Те включват:

  1. Недискриминация: Всички деца имат право на една и съща степен на закрила, независимо откъде идват. В това отношение държавите членки на ЕС следва да хармонизират разпоредбите и услугите в областта на настойничеството.
  2. Независимост и безпристрастност: Настойниците трябва да могат да действат независимо и безпристрастно, ръководени от висшите интереси на детето.
  3. Качество: Настойниците и законните представители трябва да бъдат квалифицирани и постоянно обучавани по въпросите на закрилата и благополучието на децата. Това включва например умения за удовлетворяване на специфичните нужди на децата жертви на трафик или на непридружените деца.
  4. Отговорност: Националното законодателство трябва да гарантира, че системите за настойничество са ясно определени и наблюдавани, така че съответният орган да подлежи на отговорност.
  5. Устойчивост: Държавите следва да осигурят достатъчно човешки и финансови ресурси за системите на настойничество, които да включват също наблюдение и обучение.
  6. Участие на децата: Децата следва да бъдат информирани и включвани във всички аспекти на своето настойничество. Това също предполага те да бъдат осведомени за правата им и за това как да подават жалби, ако тези права не се зачитат.Наръчникът предоставя конкретни препоръки за длъжностните лица и настойниците на държавите-членки относно начините, по които системите за настойничество и отделните настойници могат да отговарят на специфичните нужди на децата жертви на трафик и да защитават техните права.Скоро наръчникът ще бъде на разположение на всички езици на ЕС. Освен това в началото на 2015 г. FRA ще публикува и сравнителен преглед на системите за настойничество в целия ЕС.

Можете да прочетете наръчника тук: Guardianship for children deprived of parental care — A handbook to reinforce guardianship systems to cater for the specific needs of child victims of trafficking (Настойничество на деца, лишени от родителски грижи — Наръчник за укрепване на системите за настойничество с оглед те да могат да посрещат специфичните нужди на децата жертви на трафик).