Бележник 2014 – Област „Детско правосъдие“

Deca.bg Новини

„Бележник 2014: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?” е трети пореден годишен доклад на Национална мрежа за децата. Той оценява изпълнението на избрани държавни ангажименти в сферата на политиките за деца и семейства в България в рамките на календарната 2013 г. „Бележник 2014” включва 5 области, 16 подобласти и 42 ангажимента.

За пръв път през 2014 г. Бележникът беше издаден в две версии – експертна и популярна. Популярната версия разказва на по-достъпен, неекспертен език за ежедневните проблеми и предизвикателства по отношение добрата грижа и спазване правата на децата. Тя включва също и малките стъпки към голямата промяна, или какво всеки от нас може да направи, за да подобри живота и благосъстоянието на децата в България. В изработването на популярната версия на Бележника се включиха и младежи, които са клиенти и доброволци към организации-членове на Национална мрежа за децата.

Видеото, което предстои да видите, се фокусира върху ключови проблеми от детско и младежко правосъдие. Други основни изводи и факти, заложени в Бележник 2014 по отношение на детското и младежко правосъдие:

 • Децата , които са жертви и/или свидетели на престъпления са многократно разпитвани пред голям брой хора, от непознати лица, дори в присъствие на обвиняемия.
 • Те се разпитват от служители, които не са специализирани за работа с деца;
 • Децата се разпитват в условия, които са крайно неподходящи и не са съобразени с тяхната психика;
 • Липсва специализацията на съдии, прокурори и следователи, както и на професионалисти в администрацията на органите на изпълнителната власт, за работа с деца;
 • Продължават да се регистрират сериозни случаи на насилие и неглижиране на децата, настанени в социално-педагогическите интернати и възпитателните училища интернати;
 • Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН) не отговаря на международните стандарти;
 • Липсва яснота и координация за начина на предприемане на мерките за закрила.

Препоръките на Национална мрежа за децата са:

 • Предприемане на спешни действия за старт на реформата в системата на правосъдието за деца, в насоките, разписани в Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието на детето (2013-2014) и Пътната карта за изпълнение на тази държавна стратегия;
 • Синхронизиране на българското законодателство с европейски и международни стандарти и практики чрез отмяна на ЗБППМН и заменянето му с нов, специален закон;
 • Промени в Закона за закрила на детето и включване на децата с поведенчески проблеми в групата деца в риск;
 • Специализация на професионалистите в системата като ключ към повишаване на ефективността и качеството на правоприлагането у нас;
 • Предприемане на допълнителни мерки за разработване и утвърждаване на специални, леснодостъпни за деца процедури за подаване на жалби, отнасящи се до нарушения на правата на детето, които са необходими, за да има ефективно изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на детето и на Третия факултативен протокол към нея.